Privatumo politika
TT Express UAB (toliau – mes, mūsų ir t.t.), taip pat veikianti su prekiniu ženklu TurboTransfers, tvarkydama asmens duomenis, siekia apsaugoti visų asmenų privatumą. Asmens duomenis tvarkome pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir taikytinus nacionalinius teisės aktus. Patvirtiname, jog TT Express UAB gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti Jūsų teisę į teisėtą Jūsų asmens duomenų apdorojimą ir apsaugą.

Šioje Privatumo politikoje nurodyta, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis, kokius Asmens duomenis renkame, kaip mes renkame Asmens duomenis, dalijamės jais ir juos saugome, kokias teises asmens duomenų apsaugos srityje turite, kaip galite jomis pasinaudoti.

Naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ar paslaugomis, tuo suteikdami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Jūs laikomi susipažinę su mūsų Privatumo politika, kai registruodamiesi interneto svetainėje, užpildydami registracijos formą, pažymite "varnelę".

Norėdami pakartotinai susipažinti su privatumo politikos nuostatomis, galite tai padaryti šiuo adresu https://www.turbotransfers.com/lt/privatumo-politika.


Kokios sąvokos naudojamos?

Duomenų valdytojas - jūsų Asmens duomenų valdytojas yra TT Express UAB (įmonės kodas 302699228, buveinės registracijos adresas Vilniaus g. 31, Vilnius, adresas korespondencijai Ožeškienės g. 15, Kaunas, el. paštas info@turbotransfers.com), kuriai pateikėte savo Asmens duomenis dėl jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurios Paslaugomis jūs ketinate naudotis.

Klientas (Jūs) – fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis, jomis naudojosi arba yra išreiškęs ketinimą jomis naudotis.

Gavėjas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris mokėjimo nurodyme yra numatytas kaip mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.

BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenys - bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu arba kitu fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus.

Duomenų tvarkymas - bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.).

Paslaugos - bet kurios TT Express UAB siūlomos arba teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant pinigų perlaidos ir/ar kita susijusi veikla (pvz.: valiutos keitimas).

Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

Internetinė svetainė - turbotransfers.com


Kada taikoma ši Privatumo politika?

Ši Privatumo politika taikoma, kai naudojatės, pasinaudojote, arba esate išreiškę ketinimą naudotis TT Express UAB Paslaugomis, taip pat, kai davėte sutikimą. Ji taip pat taikoma tais atvejais, kai su kuriomis nors Paslaugomis esate susiję netiesiogiai, pavyzdžiui, kai esate Kliento, kuris yra juridinis asmuo, atstovas, arba Kliento, kuris veikia pagal įgaliojimą, atstovas, ar esate tiesioginis ar tikrasis naudos gavėjas, ar kai Jūsų vardu gauname Jums priklausančias lėšas, Jūsų duomenis pateikia kiti duomenų valdytojai, kuriems teikiame paslaugas; gavėjams (t.y. tiems asmenims, kuriems siunčiate pinigus) ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su TT Express UAB teikiamomis paslaugomis. Mes taip pat galime pasinaudoti Jūsų duomenimis susisiekti su jumis administraciniais ar veiklos tikslais, pavyzdžiui, dėl pinigų perlaidos užsakymo patvirtinimo. Ji taikoma ir tais atvejais, kai santykiai buvo užmegzti prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai ir kai pateikėte ir (arba) TT Express UAB gavo Jūsų Asmens duomenis.


Kodėl renkame Jūsų Asmens duomenis?

Jeigu Jūs nepateiksite mums savo Asmens duomenų, mes negalėsime Jums teikti savo Paslaugų. Asmens duomenis mes renkame ir naudojame tam, kad galėtume: (i)suteikti Jums savo Paslaugas (kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę, kad galėtume su Jumis susiekti; sudarant, vykdant sutartį, išrašant sąskaitas, duomenų apie Jus atnaujinimas, siekiant užtikrinti jų teisingumą ir pan.); (ii)tobulinti Paslaugas (siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją, kuri Jums aktuali; organizuoti žaidimus ar akcijas, kad pagerintume Jūsų patirtį, kai naudojatės mūsų paslaugomis; atlikti statistinę analizę ir pan.); (iii)apsaugoti Jūsų, savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus (užtikrinti Jūsų arba savo saugumą, pateikti verslo komunikacijos įrodymus (pokalbių įrašymas (jei pagal teisės aktų reikalavimus būsite informuoti apie tokio įrašo darymą)), vykdyti neteisėtų veiksmų prevenciją, darbuotojų mokymus, paslaugų kokybės užtikrinimą, užtikrinti turto ir/ar asmenų apsaugą, užtikriname IT sistemų saugumą. Šiuos veiksmus atliekame vykdydami teisės aktų reikalavimus arba dėl mūsų teisėto intereso); (iv)vykdyti teisines prievoles bei užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, vadovaujantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais (kadangi mes vykdome licencijuojamą veiklą, todėl privalome griežtai ir atsakingai laikytis reikalavimų bei taisyklių. Atitinkamai, turime atsakingai nustatyti Jūsų ir/ar naudos gavėjo tapatybę, privalome žinoti, ar dalyvaujate politikoje, nustatyti Jūsų pajamų šaltinį (ius), nustatyti Jūsų gyvenamąją vietą; patikrini, ar nėra taikomos sankcijos ar Jūsų veikla nėra susijusi su asmenimis, kuriems taikomos sankcijos; ar Jūsų veikla nėra tiriama atitinkamų institucijų; turime pareigą vykdyti santykių su Jumis stebėseną bei įgyvendinti kitas, teisės aktais nustatytas pareigas);

Taip pat, turėdami Jūsų sutikimą, Jūsų Asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros bet kuriuo metu. Tam, kad gautumėte mūsų Paslaugas, Jūs neprivalote duoti sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros.


Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Paprastai TT Express UAB Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmenų, su kuriais duomenys susiję, t.y. Jūsų Asmens duomenis gauname:

 • kai šiuos duomenis pateikiate mums tiesiogiai, pvz.: pateikiate prašymą; susisiekiate su TT Express UAB (asmeniškai, telefonu ar elektroniniu paštu); užpildote registracijos formą; paliekate savo kontaktus; apsilankote mūsų Interneto svetainėje ir visais kitais būdais.
 • esate Kliento nurodomas gavėjas, t.y. kai Jums Kliento nurodymu pervedame pinigus (atliekame pinigų perlaidą);
 • naudojatės mūsų Paslaugomis ar Interneto svetaine;
 • kai Jūs pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl Paslaugų kokybės ar kitų klausimų,
 • kai dalyvaujate diskusijose forumuose, socialinės žiniasklaidos puslapiuose, Internetiniame puslapyje ir kitomis nuotolinėmis komunikacijų priemonėmis.
 • Tam tikrais atvejais TT Express UAB Asmens duomenis gauna iš asmenų, kurie nėra duomenų subjektas (Jūs), pavyzdžiui:
 • iš kitų šaltinių (pvz. tikrinant valstybės ir privačių asmenų valdomus registrus bei kitų trečiųjų šalių.), kai tokią pareigą nustato teisės aktai, pavyzdžiui, įgyvendinant mums įstatymais numatytą pareigą užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui teroristų finansavimui ir pan.;
 • kai mes pasirašome įvairias sutartis, kurių šalis arba šalies atstovas nebūtinai esate Jūs (pvz., sutartis, sudaroma pagal įgaliojimą, sutartis su juridiniu asmeniu, kurioje nurodyti asmenys ryšiams arba atstovų duomenys ir pan.);
 • kai duomenis apie Jus gauname iš savo partnerių, kurie mus pasitelkia Jums teikdami paslaugas, t.y. iš kitų duomenų valdytojų, kuriems teikiame duomenų tvarkymo paslaugas;

Kokio pobūdžio Asmens duomenis tvarkome?

TT Express UAB pagrindinė veikla yra susijusi su pinigų perlaidomis. Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume teikti ir gerinti šias Paslaugas. Atitinkamai, kokios tiksliai apimties Asmens duomenis tvarkome, priklauso nuo Jūsų užsakytų Paslaugų arba mūsų santykių su Jumis bei teisės aktais nustatytų reikalavimų.

Kadangi pinigų perlaidos yra licencijuojama veikla, todėl, teikiant tokio pobūdžio paslaugas, Jūsų Asmens duomenis (tokia apimtimi) mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai (pvz. LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, LR Mokėjimų įstaigų įstatymas ir kt.).

Taip pat TT Express UAB tvarko savo klientų ir paslaugų teikėjų, kurie yra įmonės bei privačių asmenų atstovų Asmens duomenis.

Paprastai, mes renkame ir tvarkome šiuos Asmens duomenis:

 • tapatybės nustatymo duomenis, tokius kaip: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, nuotrauka, parašas, pilietybė, asmens tapatybės dokumento duomenys ir kopija;
 • kontaktinius duomenis, tokius kaip: gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas;
 • duomenis apie ryšius su juridiniais asmenis, tokius kaip: juridinio asmens atstovo, dalyvio vardas, pavardė;
 • Duomenis, susijusius su Kliento patikimumu ir veiklos vertinimu, tokius kaip: duomenis apie finansines operacijas, duomenis, kurie mums reikalingi, siekiant taikyti reikalingas priemones pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje ir užtikrinti tarptautinių sankcijų vykdymą, įskaitant, dalykinių santykių su Klientu tikslą ir tai, ar Klientas (ir/ar jo artimas giminaitis) yra politikoje dalyvaujantis asmuo; lėšų šaltinį; dalyvavimą juridiniuose asmenyse;
 • finansinę informaciją, tokią kaip banko sąskaitos numeris.
 • Duomenis apie Jūsų ir/ar Jūsų artimųjų giminaičių dalyvavimą/nedalyvavimą politikoje mes tvarkome todėl, kad tokią pareigą mums nustato teisės aktai.

Su kuo dalijamės Jūsų Asmens duomenimis?

Dėl teikiamų Paslaugų pobūdžio, privalome dalytis Jūsų Asmens duomenimis, vykdydami kasdienę veiklą, pvz. su bankais, finansų institucijomis, mokėjimų sistemomis, trečiosiomis šalimis, tvarkančiomis registrus (įskaitant, bet neapsiribojant Gyventojų registrą, juridinių asmenų registrą, registrą, kuriame saugoma informacija apie politikoje dalyvaujančius asmenis ir kt.).  

Duomenų atskleidimas kitoms šalims gali būti būtinas, siekiant užtikrinti jūsų reikalaujamą sklandų paslaugų ir informacijos tiekimą. Dėl šių ir anksčiau paminėtų tikslų mes galime suteikti prieigą prie jūsų informacijos kitoms šalims, šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ar kitais, jūsų patvirtintais tikslais. Tokiu būdu laikoma, kad jūs esate informuotas ir sutinkate su šiuo duomenų atskleidimu be papildomų įspėjimų dėl tokio jūsų duomenų atskleidimo kitoms kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoms iš kurių jūsų vardu ar naudai gaunamos piniginės lėšos ar per kurias faktiškai vykdoma mokėjimo perlaida jūsų nurodytiems gavėjams.


Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti:

 • kredito įstaigoms, kurių paslaugomis naudojamės pervesdami pinigus;
 • valstybės įstaigoms ir kitiems subjektams, kurie vykdo jiems įstatymais pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, finansinių nusikaltimų tyrimų veiklą atliekančios institucijos ir pan.);
 • pasitelkiamiems Asmens duomenų tvarkytojams, kurie mums padeda teikti Paslaugas (pavyzdžiui interneto svetainių priežiūra ir kūrimas, archyvavimo, pašto paslaugų ir pan.);
 • įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;
 • mūsų asocijuotoms kompanijoms Europos Sąjungos viduje;
 • kai to reikalaujama pagal įstatymus, vadovaudamiesi įstatymais ir teisiniais procesais, kai nuoširdžiai tikime, kad tokios informacijos atskleidimo reikia Jūsų ar mūsų teisėms apsaugoti, arba kitų asmenų saugumui užtikrinti, arba atsakyti į valstybinių institucijų ar pareigūnų prašymus.

Atsakingai patvirtiname, jog pasitelkiame partnerius, Asmens duomenų tvarkytojus, tik, kai esame tikri, jog jie užtikrins tinkamas organizacines, teisines, technines ir fizines priemones Jūsų Asmens duomenų saugumo ir teisėto tvarkymo užtikrinimui.


Kas gali susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis?

Susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis gali tik tokią teisę turintys asmenys TT Express UAB viduje, TT Express UAB pasitelktos trečiosios šalys, TT Express UAB partneriai, su kuriais kartu teikiamos Paslaugos arba kurių teikimui mes esame pasitelkti, taip pat kiti asmenys, kai to reikalaujama arba leidžiama pagal teisės aktus. Patvirtiname, jog mes galime pasitelkti Jūsų Asmens duomenų tvarkymui tik tokias trečiąsias šalis, kurios pateikia pakankamai garantijų dėl tinkamų techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimo, kad tvarkymas atitiktų BDAR bei taikytinų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų teisių apsauga.

Atskleisdami Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame užtikrinti, kad duomenų gavėjas vadovaujasi tokiomis pat asmens duomenų saugojimo ir apdorojimo priemonėmis, kaip ir mes.

Tvarkymo veikla, kurią vykdo trečiosios šalys, visada reglamentuojama Privatumo ir duomenų tvarkymo sutartimi arba kitomis specialiosiomis sąlygomis, dėl kurių TT Express UAB susitaria su tokiomis trečiosiomis šalimis tvarkytojomis.

Duomenys, kuriuos mes renkame apie Jus, gali būti tvarkomi (įskaitant saugojimą) už Jūsų šalies, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų (priklausomai nuo to, kurios valstybės rezidentas esate ir į kurios valstybės kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą siekiate persiųsti pinigus). Asmens duomenys gali būti perduodami už ES/EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas ir kai yra įgyvendintos tinkamos apsaugos priemonės. Tokiais atvejais užtikriname, jog Jūsų Asmens duomenis perduodame vadovaudamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo; standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kurias parengė Europos Komisija; ar pasinaudoję kitomis galimomis apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, jei tai leistina pagal taikomus teisės aktus, nepažeisdami Jūsų teisėtų interesų.

Jūsų asmens duomenys apdorojami, saugomi ir perduodami trečiosioms šalims tokiu būdu ir apimtimi, apie kuriuos Jūs esate informuoti, kokios numatytos Privatumo politikoje, tarp Jūsų ir mūsų sudarytoje (ose) sutartyje (yse) ir/ar kitame dokumente.


Kokias turite teises dėl Jūsų Asmens duomenų?

TT Express UAB siekia užtikrinti, kad Asmens duomenų Tvarkymo veikla būtų sąžininga ir skaidri, taip pat kad būtų nuolat užtikrinamos visos taikytinuose teisės aktuose numatytos asmenų teisės.

Jūs turite šias teises:

 • Teisę susipažinti su savo asmens duomenis. Jūsų prašymu, mes patvirtinsime, ar su Jumis susiję Asmens duomenys tvarkomi, ar ne, ir pateiksime informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų Asmens duomenų kategorijas ir gavėjus, kuriems Asmens duomenys atskleidžiami, arba tokių gavėjų kategorijas; Jūsų prašymu, Jums pranešime, kokie Asmens duomenys tvarkomi, ir visą turimą informaciją apie jų šaltinį;
 • teisę reikalauti, kad ištaisytume netikslius, neteisingus Asmens duomenis ar papildyti neišsamius Asmens duomenis;
 • Teisę gauti Jūsų pateiktus Asmens duomenis susistemintu, dažniausiai naudojamu ir kompiuterio nuskaitomu formatu ir teisę, kai tokie duomenys tvarkomi sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, persiųsti tuos Asmens duomenis kitam valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • tam tikromis aplinkybėmis teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą (pvz.: kai jie nėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių buvo surinkti ir tvarkomi, Jūs atšaukėte sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo jų tvarkymui; Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt.);
 • teisę prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui tam tikrais tikslais ir tam tikromis sąlygomis;
 • absoliučią teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Jeigu asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti tokiu pat būdu, kokiu jį pateikėte (įskaitant asmeniškai, per partnerius, elektroniniu paštu, savo profilyje ir kitais būdais) arba kitu, Jums priimtinu būdu. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos teisėtam Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo vykdomas iki tokio atšaukimo.
 • teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.

Priklausomai nuo specialių aplinkybių, gali būti tam tikrų sąlygų ar ribojimų dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Mes galime būti įpareigoti įstatymų ar kitų teisės aktų, kurių pagrindu negalėsime Jūsų Asmens duomenų ištrinti nedelsiant.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite bet kada kreiptis į TT Express UAB tiesiogiai, elektroniniu paštu, telefonu, pateikdami klausimą Internetiniame puslapyje (pvz.: Pagalba, per Facebook paskyrą ir kt.). TT Express UAB kontaktai yra pateikiami Internetiniame puslapyje turbotransfers.com, taip pat juos pateikiame mūsų bendravimo su Jumis metu (pvz. elektroniniuose laiškuose).

Atsakymą į Jūsų prašymą pateiksime ne vėliau nei per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jus informavę, turėsime teisę šį terminą pratęsti iki 60 dienų. Tam tikrais atvejais, galime papildomai paprašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją, susijusią su Jūsų prašymu. Tuo atveju, jeigu atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą, Jus informuosime motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos BDAR ar kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

Jūsų teises Asmens duomenų apsaugos srityje įgyvendiname nemokamai (išskyrus tuos atvejus, kai prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio).


Kaip yra saugomi Jūsų Asmens duomenys?

Mes saugome Jūsų Asmens duomenis vadovaudamiesi BDAR ir nacionaliniais teisės aktais. Pagal bendrąjį principą, Jūsų Asmens duomenys tvarkomi (įskaitant, saugomi) tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina pasiekti tikslus, dėl kurių Asmens duomenys yra tvarkomi.

Mes užtikriname Jūsų duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikome reikiamas taikytinų teisės aktų reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima technines priemones, pavyzdžiui tinkamų kompiuterių sistemų parinkimas, kompiuterių apsauga, duomenų ir failų apsauga, šifruoti duomenų perdavimo kanalai, taip pat organizacines priemones, prieigos prie asmens duomenų ribojimą, konfidencialumo užtikrinimą bei kitas.


Kokiais asmens duomenų apsaugos principais vadovaujamės, tvarkydami Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis, mes įgyvendiname atskaitomybės principą ir užtikriname, kad Asmens duomenys būtų:

 • Jūsų atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tikslūs ir prireikus atnaujinami; imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
 • tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
 • tvarkomi pagal asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose, vidaus dokumentuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Kiek laiko saugomi Jūsų Asmens duomenys?

Asmens duomenys yra tvarkomi ne ilgiau nei būtina. Asmens duomenų saugojimo terminus nustato teisės aktai arba mes, vadovaudamiesi teisės aktais.

Pareigos saugoti tam tikrus dokumentus, kuriuose yra Asmens duomenų, konkretų terminą nustato teisės aktai. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į su Jumis sudarytų sutarčių pobūdį, mūsų teisėtu interesu arba teisės aktų reikalavimais (pvz., reglamentuojančiais apskaitos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

Jeigu Asmens duomenų saugojimo termino nenumato teisės aktai, Jūsų asmens duomenis Paslaugų teikimui saugome 10 metų po paslaugos suteikimo (atsižvelgdami į bendrąjį ieškinio senaties terminą). O Jūsų sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros saugosime 5 metus po sutikimo gavimo.


Kokią tiesioginės rinkodaros veiklą vykdome?

TT Express UAB gali teikti informaciją apie savo Paslaugas esamiems Klientams, remdamasi teisėtu interesu. Mūsų reklaminiai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (pavyzdžiui, pranešimai apie mūsų teikiamas Paslaugas) siunčiami Klientams, kuriems yra (buvo) teikiamos Paslaugos, kurie yra išreiškę sutikimą gauti iš TT Express UAB tiesioginės rinkodaros ir/ar reklaminius pranešimus.

Tiesioginei rinkodarai mes tvarkome tik šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefoną. Tam tikrais atvejais, Klientui pateikiama informacija apie su Juo sudarytų sutarčių ir/ar teisės aktų pasikeitimus, informacija (ar priminimas) dėl papildomai pateiktinų dokumentų/duomenų, būtinų Paslaugų vykdymui, taip pat sisteminių ir kitų su teikiamomis Paslaugomis susijusių pranešimų siuntimui. Tokie informavimo pranešimai yra būtini vykdant su Jumis sudarytą sutartį ir (ar) jos priedus, teikiant Jums paslaugas, kurias užsakėte, ir jie nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.

Tam, kad galėtumėte gauti užsakytą pinigų perlaidos paslaugą, t.y. gauti mūsų Paslaugas, Jums nebūtina sutikti dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo.


Kaip Jūs galite išreikšti sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus?

Jūs galite duoti sutikimą gauti informacinius ir/ar tiesioginės rinkodaros pranešimus, išreikšdami sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros internetiniame puslapyje pažymėdami atitinkamą laukelį; registracijos formoje patvirtindami tokį savo pasirinkimą; bei kitais būdais, iš kurių būtų aiški Jūsų valia gauti teikiamą informaciją, arba paprašydami siųsti pranešimus pagal su mumis sudarytas sutartis.

Klientai, kurie jau gauna mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus, įsigaliojus BDAR ir toliau juos gaus.


Ar galite nesutikti su Jūsų Asmens duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais?

Jūs turite teisę bet kada nemokamai paprieštarauti jūsų Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs turite teisę bet kada nemokamai atšaukti savo sutikimą. Norėdami pasinaudoti šia teise, Jūs turite susisiekti su mumis bet kokiomis priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant: atvykus, el. paštu, savo profilyje ir kitais būdais, iš kurių galėtume suprasti, kad nebenorite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų.


Ar TT Express UAB naudoja slapukus?

Taip, TT Express UAB naudoja slapukus, kurie yra nedideli tekstiniai failai, įrašomi į jūsų kompiuterį, išmanųjį telefoną arba į kitą prietaisą, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą ir supaprastinti naudojimąsi ja.


Kaip galite su mumis susisiekti?

Maloniai prašome kreiptis į mus su užklausomis, prašymais ar pastabomis dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo el. paštu info@turbotransfers.com.

Taip pat, klausimus galite pateikti paskambinę telefonu, internetiniame puslapyje (pagalba), atvykę į biurą ir kitais Jums patogiais būdais.


Teisinis pranešimas

Ši Privatumo politika nėra teisiniu požiūriu privaloma Jūsų ir TT Express UAB sutartimi. Šioje Privatumo politikoje yra pateiktos mūsų Asmens duomenų apsaugos standartų gairės. Tobulindami ir plėtodami savo Paslaugas ir interneto svetaines galime keisti šią Privatumo politiką.