Paslaugų teikimo sąlygos ir taisykles
Bendrųjų sąlygų santrauka

Kiekvieną jūsų sudaromą sutartį sudaro du elementai: (a) valiutos keitimas ir (b) pinigų pervedimas. “Mes”, “Mes” or “Mūsų” reiškia TT Express UAB taip pat veikianti prekiniu ženklu TurboTransfers“ (toliau – TurboTransfers).


Valiutos keitimas – tai, kai mes perkame konkrečią valiutą iš jūsų sutartu valiutos keitimo kursu (pavyzdžiui, svarus mainais į eurus ar dolerius). Mes laikome iškeistus pinigus jūsų naudai (toliau – Iškeisti pinigai) atskiroje depozitinėje klientų lėšų banko sąskaitoje, tol kol įvyksta pinigų pervedimas.


Pinigų pervedimas - pinigų pervedimas, kai iškeisti pinigai pervedami į jūsų pasirinktą sąskaitą.


Mūsų siūlomas valiutos keitimas – tai, kai mūsų sutartu valiutos keitimo kursu jūs iš anksto pateikiate visą perkamos valiutos sumą. Valiutos keitimas įvyksta tą pačią dieną, kai yra sudaroma sutartis ir jūs mums pateikiate laisvas lėšas. Tai reiškia, kad jūsų iškeistos lėšos gali būti siunčiamos į atitinkamą sąskaitą tą pačią dieną, kai sudaryta sutartis.


Keitimo kursas, dėl kurio mes su jumis susitarėme, galioja ribotą laiką, kurį mes nustatėme jums išsiųstame užsakymo patvirtinime. Jei mes iš jūsų gauname pinigus pasibaigus mūsų keitimo kurso pasiūlymo galiojimui, mes galime taikyti mūsų įprastą keitimo kursą, kuris galioja jūsų pinigų gavimo metu.


Įprastas keitimo kursas – tai keitimo kursas, kurį mes siūlome savo tinklalapyje www.TurboTransfers.com ir kuris yra laikomas galiojančiu valiutų keitimo kursu ribotą laiką ir konkrečiai reikalaujamai sumai. Šią sumą mes taip pat nurodome jums siunčiamame konkrečiame valiutos keitimo užsakymo patvirtinime.


Paslaugų mokesčiai

Išskyrus, kaip numatyta šioje sutartyje žemiau, mes nerenkame jokių pervedimų ar komisinių mokesčių nuo valiutos pirkimo pagal sutartis, kurios yra teisingai sudarytos ir vykdomos pagal sutarties sąlygas. Mes skaičiuojame sandorio mokestį nuo pinigų pervedimų su valiutos keitimu ar be jo, atsižvelgiant į konkrečią keičiamų valiutų kombinaciją ir pervedamų pinigų paskirties šalį / banką. Sandorio mokesčiai yra nurodyti mūsų tinklalapyje www.TurboTransfers.com konkretiems jūsų pasirinktiems pinigų pervedimams, kuriuos mes taip pat nurodome konkretaus valiutos keitimo ir (arba) pinigų pervedimo užsakymo patvirtinime.

Lėšų persiuntimą ar gavimą taip pat gali apmokestinti atitinkamas gavėjo bankas. Dėl informacijos apie tokius galimai gavėjui taikytinus mokesčius turėtumėte kreiptis tiesiogiai į gavėjo banką. Už mokėjimų užsakymus mokėtojas ir mokėjimo gavėjas apmoka jų bankų taikomus pavedimų mokesčius. Tokie mokesčiai, kai juos moka ir mokėtojas, ir gavėjas vadinami SHARE (arba SHA) mokesčiais. Lėšų gavėjui suma yra pervedama jau iš šios sumos atskaičius mokesčius, mokesčius ir komisinius.


Sutarties sudarymas

Kai mūsų tinklalapyje, elektroniniu paštu ar pasirašydami popierinę užsakymo formą jūs pateikiate prašymą sudaryti sutartį, suderinę keitimo kursą (arba sutikdami su mūsų keitimo kurso taikymo sutarčiai taisyklėmis), mes priimame užsakymą ir tarp jūsų bei mūsų įsigalioja sutartis. Kai sutartis yra sudaryta, bet kokios iš jūsų ar jūsų naudai iš trečiųjų šalių į mūsų sąskaitas įplaukiančios lėšos tampa galutiniu sutarties patvirtinimu ir neatšaukiamu nurodymu vykdyti valiutos keitimą ir (arba) pinigų pervedimą. Jei pažeisite patvirtintą sutartį, jūs būsite atsakingas už visus mūsų patirtus nuostolius nutraukiant sutartį, kurie bent jau iš dalies priklauso nuo keitimo kurso pokyčių ir kitų faktinių aplinkybių, susijusių su patvirtintoje sutartyje nustatytais mūsų įsipareigojimais.

Ši bendrųjų sąlygų santrauka yra neatskiriama nuo visų bendrųjų sąlygų, skelbiamų mūsų tinklalapyje www.turbotransfers.com/naudojimosi-salygos-ir-taisykles. Kai jūs pateikiate prašymą sudaryti sutartį per mūsų tinklalapį, elektroniniu paštu ar pasirašydami popierinę užsakymo formą, jūs patvirtinate, kad sutinkate su visomis bendrosiomis sąlygomis, kuriomis vadovaudamiesi mes teikiame savo paslaugas.


Kaip su mumis susisiekti

Jūs galite su mumis susisiekti elektroniniu paštu info@TurboTransfers.com arba paštu E. Ožeškienės g. 15 LT-44254 Kaunas, Lietuva.


Visos bendrosios sąlygos

Mes esame TT Express UAB taip pat veikianti prekiniu ženklu TurboTransfers. Mūsų buveinės adresas Vilniaus g. 31, Vilnius 01402, Lietuvos Respublika. TT Express UAB yra registruota Lietuvos Respublikoje Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302699228. TT Express UAB taip pat veikianti prekiniu ženklu TurboTransfers yra licencijuota mokėjimų įstaiga (licencijos nr. 90) kurią prižiūri Lietuvos Bankas. Mes kaip mokėjimų įstaiga laikomės mokėjimo paslaugų verslui keliamų reikalavimų pagal mokėjimo paslaugų direktyvos (ES) 2015/2366 nuostatus.


1.0 Sąvokos

“Priėmimas ar Patvirtinimas” reiškia, kad mes priimame užsakymą.

“Įgaliotas asmuo ar atstovas” reiškia asmenį, kurį jūs įgaliojate atstovauti jus, o mes sutinkame iš jo priimti užsakymus jūsų naudai.

“Gavėjas” reiškia fizinį ar juridinį asmenį, kuriam jūs siunčiate lėšas.

“Darbo diena” reiškia dieną, kuri nėra sekmadienis, šeštadienis ar nedarbo diena Lietuvoje.

“Operacijų užbaigimo laikas” reiškia darbo dienos laiką iki kurio mes turime gauti jūsų mokėjimą.

“Operacijos uždarymas” reiškia valiutos keitimo užbaigimą anksčiau, nei sutarta arba prieš valiutos keitimo atlikimą.

“Sąlygos” reiškia verslo vykdymą pagal šiame nurodytas sąlygas ir visas mūsų teikiamas paslaugas jums reglamentuoja šios sąlygos, išskyrus atvejus kai raštu susitarta kitaip.

“Užsakymo patvirtinimas” reiškia dokumentą, patvirtinantį kaip mes supratome jūsų nurodymą, ir kurį mes jums išsiųsime kiekvieną kartą, kai gausime iš jūsų užsakymą.

“Sutartis” reiškia sutartį, sudarytą tarp jūsų ir mūsų dėl valiutos keitimo ir (arba) pinigų pervedimo.

“Pinigų pervedimas” reiškia keičiamų lėšų pervedimą į gavėjo sąskaitą. Tai mokėjimo paslauga, kai iš jūsų lėšos gaunamos tik tam, kad atitinkama suma būtų pervesta gavėjui, arba kai tokias lėšas mes gauname jūsų vardu ir jūs galite jomis disponuoti.

“Užsakymas” reiškia iš jūsų gautą užklausimą su mumis sudaryti sutartį.

“Įprastas keitimo kursas” – tai keitimo kursas, kurį mes siūlome savo tinklalapyje www.TurboTransfers.com ir kuris yra laikomas galiojančiu valiutų keitimo kursu ribotą laiką ir konkrečiai reikalaujamai sumai. Šią sumą mes taip pat nurodome jums siunčiamame konkrečiame valiutos keitimo užsakymo patvirtinime.

“Paslaugos” reiškia valiutos keitimą ir (arba) pinigų pervedimą pagal jūsų užsakymą ir mūsų patvirtinimą.

“Valiutos keitimas” - reiškia užsienio valiutos keitimo sandorį, kurį jūs nurodote mus atlikti irkuris yra mūsų teikiama paslauga.

“Iškeistos lėšos” reiškia lėšas, kurios jums priklauso pagal sutartį užbaigus sandorį.

“Rašytinė forma” taip pat reiškia laiškus ir elektroninius laiškus.

“Mes”, “Mus” or “Mūsų” reiškia TT Express UAB, kuri veikia kaip TurboTransfers (toliau – TurboTransfers).

“Jūs” ir “ Jūsų” reiškia jus – mūsų klientą. Jūs bet kada galite pareikalauti šios sutarties kopijos.


2.0 Įžanga ir bendravimas tarp šalių

2.1 Tai yra bendrasis susitarimas, kuriame išdėstomos jūsų ir mūsų sutarties sudarymo sąlygos.

2.2 Jūs galite su mumis susisiekti laišku ar elektroniniu paštu. Tam tikri komunikacijos būdai nėra visiškai saugūs ir jūs turite įsitikinti, kad jūs imatės reikalingų atsargumo priemonių užtikrinant, kad kiti asmenys negalėtų pasiekti, skaityti ar naudoti jokios jūsų informacijos be jūsų sutikimo. Mes neprisiimame atsakomybės už pasekmes atsiradusias dėl elektroninės komunikacijos perėmimo ar jos sutrikdymo dėl trečiųjų šalių veiksmų.

2.3 Mes su jumis susisieksime telefonu, el. pašto žinute, laišku arba skelbdami žinutes mūsų tinklalapyje (www.TurboTransfers.com).

2.4 Jūs privalote užtikrinti, kad jūsų kontaktinė informacija ir jūsų vardu veikiančio personalo informacija būtų teisinga ir nepasenusi. Kai mums reikia jums perduoti informaciją, mes pagal įstatymus privalome siųsti ją pačiu naujausiu mums žinomu adresu. Jei jūs nepranešate mums apie tokios informacijos pasikeitimą, jūsų informacijos saugumui gali kilti pavojus ir jūs galite negauti jokių su šia sutartimi susijusių atnaujinimų.

2.5 Mokomiesiems tikslams ir norėdami įsitikinti, ar mes teikiame mūsų paslaugas atitinkame kokybės lygyje, mes galime įrašyti ir klausyti telefoninių pokalbių bei stebėti mūsų tarpusavio komunikaciją elektroninėmis priemonėmis taip pat įskaitant ir el. paštu. Pasirašydami šias sąlygas, jūs sutinkate, kad mūsų tarpusavio pokalbiai telefonu būtų įrašinėjami.


3.0 Užsakymų pateikimas

3.1 Kiekvienas Užsakymas reiškia jūsų pasiūlymą su mumis sudaryti sutartį. Mes savo vienašaliu sprendimu galime atsisakyti priimti jūsų užsakymą. Sutartis bus laikoma sudaryta tik esant mūsų sutikimui. Kiekvienas mūsų vykdomas valiutos keitimas ir pinigų pervedimas atliekamas pagal atskirą sutartį, kurios informacija nurodoma užsakymo patvirtinime. Kiekviena sutartis apima šiame susitarime nustatytas bendrąsias sąlygas.

3.2 Mes priimsime užsakymą tik iš jūsų ar jūsų įgalioto atstovo. Jūs turite pateikti mums reikalingą informaciją apie galimą įgaliotą asmenį, prieš jam tampant įgaliotu atstovu. Kai mes jį patvirtinsime, mes laikysime, kad įgaliotas atstovas turi jūsų įgaliojimą pateikti užsakymus jūsų vardu, atsižvelgiant į jūsų nustatytus įgaliojimų apribojimus. Jūs turite mus nedelsdami raštu įspėti, jei norite pakeisti kokią nors informaciją, kurią pateikėte mums apie įgaliotą asmenį arba jei norite atšaukti to įgalioto atstovo statusą.

3.3 Užsakymai gali būti teikiami mūsų tinklalapyje, el. pašto žinute ar pasirašant popierinę užsakymo formą. Jūs turite įsitikinti, kad mums pateikėte teisingą informaciją apie gavėją. Mes padarysime viską, ką pagrįstai galime padaryti taisydami klaidas, tačiau mes negalime būti atsakingi už nuostolius ar žalą, kuri atsirado dėl klaidų ar netikslumų jūsų užsakyme.

3.4 Užsakymai turi būti pateikiami ir priimami, o laisvos lėšos gautos iki atitinkamo operacijų užbaigimo laiko darbo dieną, kad valiutos keitimas ir pinigų pervedimas būtų atliktas tą pačią dieną. Mes negalime vykdyti užsakymų savaitgaliais ar švenčių dienomis. Operacijų užbaigimo laikas yra laikas dienos pabaigoje, iki kada mes privalome gauti mokėjimą, kad galėtume atlikti valiutos keitimą ar pinigų pervedimą tą pačią dieną. Operacijų užbaigimo laikas skiriasi ir priklauso nuo valiutos bei šalies, kurios atžvilgiu duotas Užsakymas. Apie operacijų užbaigimo laiką mes jus informuosime. Jei jums kyla abejonių dėl operacijų užbaigimo laiko, prašome su mumis susisiekti.

3.5 Mes jums pateiksime raštišką užsakymo patvirtinimą, kuriame nurodyta visa informacija apie kiekvieną jūsų nurodymą taip, kaip mes jį suprantame pagal jūsų pateiktą užsakymą.

3.6 Užsakymo patvirtinimas yra svarbus dokumentas ir jūs turite iškart jį gavę patikrinti jame esančią informaciją bei informuoti telefonu ar elektroniniu paštu, jei mūsų pateikta informacija yra klaidinga. Gavę tokį pranešimą, mes sulyginsime užsakymo patvirtinimą su pirminiu jūsų nurodymu, kuriuo remiantis sudaryta sutartis. Mes jus informuosime apie rezultatus ir pateiksime jums atitinkamus mūsų sistemos įrašus.

3.7 Atlikdami mums mokėjimą, jūs patvirtinate, kad mes teisingai supratome jūsų užsakymą kaip tai nurodėme užsakymo patvirtinime. Jei jūsų Užsakymas įforminamas laišku, mes galime paprašyti, kad jūs ar jūsų įgaliotas asmuo pasirašytų ir mums atgal atsiųstų užsakymo patvirtinimą. Jei jūs nesiunčiate patvirtinto užsakymo ar pranešimo apie kokias nors klaidas arba neatitikimus, mes laikome, kad visais atžvilgiais užsakymo patvirtinimas yra teisingas. Jei jūsų užsakymas pateikiamas per mūsų tinklalapį, tuomet mes jums išsiūsime užsakymo patvirtinimą kaip mūsų sutikimą ir jums nereikės imtis jokių papildomų veiksmų.

3.8 Mes visuomet darome prielaidą, kad jūsų mums pateikta informacija yra teisinga, išskyrus atvejus, kai mes pastebime apie akivaizdžią klaidą.

3.9 Jei mes tinkamai įvykdome sutartį pagal užsakymo patvirtinime nurodytą informaciją, jūs prisiimate atsakomybę už bet kokius nuostolius ir žąlą susidariusius dėl tokios sutarties įvykdymo.

3.10 Kai mūsų tinklalapyje, elektroniniu paštu ar pasirašydami popierinę užsakymo formą jūs pateikiate prašymą sudaryti sutartį, suderinę keitimo kursą (arba sutikdami su mūsų keitimo kurso taikymo sutarčiai taisyklėmis), mes priimame užsakymą ir tarp jūsų bei mūsų įsigalioja sutartis. Kai sutartis yra sudaryta, bet kokios iš jūsų ar jūsų naudai iš trečiųjų šalių į mūsų sąskaitas įplaukiančios lėšos tampa galutiniu sutarties patvirtinimu ir neatšaukiamu nurodymu vykdyti valiutos keitimą ir (arba) pinigų pervedimą. Jei pažeisite patvirtintą sutartį, jūs būsite atsakingas už visus mūsų patirtus nuostolius nutraukiant sutartį, kurie bent jau iš dalies priklauso nuo keitimo kurso pokyčių ir kitų faktinių aplinkybių, susijusių su patvirtintoje sutartyje nustatytais mūsų įsipareigojimais.


4.0 Mokėjimų mums vykdymas

4.1 Išskyrus, tuos atvejus kai susitarta kitaip, jūs privalote mums apmokėti pervedimu, pateikti čekiu, tiesioginiu debetu ar kitais būdais laisvai disponuojamas lėšas į mūsų nurodytą banko sąskaitą iki mums atliekant bet kokį valiutos keitimą ar pinigų pervedimą. Jūs visuomet turite nurodyti savo užsakymo numerį ir (arba) pavadinimą/vardą ir pavardę, kad mes galėtume identifikuoti jūsų mokėjimą, kai jis užskaitomas į mūsų sąskaitą.

4.2 Jei tokios lėšos nėra gaunamos nurodytu laiku arba gaunamos nenurodžius jūsų užsakymo numerio ir (arba) pavadinimo/vardo ir pavardės, tai valiutos keitimo ir pinigų pervedimo operacijos įvykdymas gali užtrukti. Tokiu atveju mes nebūsime atsakingi už bet kokius su tokiu vėlavimu susijusius jūsų patirtus nuostolius, mokesčius ar išlaidas.

4.3 Jei dėl negautų lėšų mes turime atšaukti valiutos keitimą ar pinigų pervedimą, arba jūs atšaukiate operaciją prieš mums atliekant valiutos keitimą ar pinigų pervedimą, mes galime atšaukti visus veiksmus, kuriuos jau atlikome pagal jūsų užsakymą, o jūs turite padengti mūsų visas išlaidas, sąnaudas ir nuostolius bei mokesčius, susijusias su tokiu atšaukimu ar įsipareigojimų nevykdymu.

4.4 Jūsų mokėjimo užskaitymo į mūsų sąskaitą priklauso nuo to, kaip ir iš kur, bei kokią savaitės dieną yra atliekamas mokėjimas. Laikoma, kad mes gavome lėšas tą darbo dieną, kada lėšos gaunamos į mūsų banką. Kai lėšos įskaitomos į mūsų banko sąskaitą pasibaigus operacijos atlikimo laikui ar ne darbo dieną, mes galime laikyti, kad lėšos įplaukė kitą darbo dieną.


5.0 Valiutos keitimo ir pinigų pervedimo sąlygos

5.1 Prieš mums atliekant valiutos keitimą ir (arba) pinigų pervedimą pagal šią sutartį, mes turime būti gavę jūsų lėšas į mūsų banko sąskaitą.

5.2 Jei kurią nors dieną jūs prašote mūsų atlikti daugiau nei vieną valiutos keitimą ir (arba) pinigų pervedimą, tačiau jūs neturite pakankamai disponuojamų lėšų, mes pasiliekame sau teisę spręsti, kurią operaciją – valiutos keitimą ir (arba) pinigų pervedimą atlikti, o kurios neatlikti. Mes negalime užtikrinti, kad mes tai padarysime ir kad atliksime būtent tą valiutos keitimą ir (arba) pinigų pervedimą, kuris yra jums svarbiausias.

5.3 Atlikdami pinigų pervedimą, mes turime teisę nukreipti jį per skirtingus bankus. Bankus pasirinksime mes arba tai bus bankas šalyje, į kurią siunčiamos lėšos. Lėšų persiuntimą ar gavimą taip pat gali apmokestinti atitinkamas gavėjo bankas. Dėl informacijos apie tokius galimai gavėjui taikytinus mokesčius turėtumėte kreiptis tiesiogiai į gavėjo banką. Už mokėjimų užsakymus mokėtojas ir mokėjimo gavėjas apmoka jų bankų taikomus pavedimų mokesčius. Tokie mokesčiai, kai juos moka ir mokėtojas, ir gavėjas vadinami SHARE (arba SHA) mokesčiais. Lėšų gavėjui suma yra pervedama jau iš šios sumos atskaičius mokesčius, mokesčius ir komisinius.

5.4 Atlikdami valiutos keitimą ir (arba) pinigų pervedimą, mes veikiame jūsų naudai. Jūs privalote užtikrinti, kad jūs ir gavėjas laikysitės visų su mokėjimu susijusių vietinių įstatymų. Jei jūs ir (arba) gavėjas to neužtikrinate ir dėl to mes sumokame kokius nors mokesčius ar patiriame išlaidas, jūs privalėsite jas kompensuoti. Jei mes sudarome sutartį dėl pinigų pervedimo nesibaigus nustatytam operacijos užbaigimo laikui, mes jį atliksime tą pačią dieną, nebent jūs konkrečiai nurodysite kitą dieną kada mokėjimas turėtų būti atliktas. Jei mes sudarome sutartį pasibaigus operacijos atlikimo laikui arba ne darbo dieną, Užsakymas bus atliekamas sekančią darbo dieną.

5.5 Jei jūsų užsakyme taip pat numatytas valiutos keitimas, mes naudosime mūsų įprastą valiutos keitimo kursą, išskyrus, atvejus kai mes susitariame kitaip. Atkreipiame dėmesį, kad skirtingiems sandoriams mes taikome skirtingą keitimo kursą. Jūs galite klausti apie tokius keitimo kursus ir visus papildomus mokesčius, kurie taikomi jums reikalingo tipo sandoriui.

5.6 Kiekvienam pinigų pervedimui mums reikia informacijos (BIC ar IBAN), kad galėtume nustatyti banką ir sąskaitą, kur pervesti lėšas. Jei jūs mums pateiksite klaidingą informaciją ir mokėjimas dėl to nepasieks gavėjo, mes dėsime visas pastangas susigrąžinti lėšas ir galime priskaičiuoti jums papildomus mokesčius už tokius veiksmus. Mes jus informuosime apie tokius papildomus mokesčius, o jūs turėsite juos apmokėti mums pareikalavus.

5.7 Vykdydami pinigų pervedimą eurais asmeniui, kuris turi sąskaitą Europos ekonominės erdvės banke, mes užtikrinsime, kad jūsų prašoma pervesti suma pasiektų asmens sąskaitą ne vėliau, kaip per dvi darbo dienas nuo tos dienos, kada mes gavome jūsų mokėjimo užsakymą ir jūsų pervestas lėšas. Visais atvejais mes užtikriname, kad į gavėjo sąskaitą siunčiama suma pasiektų ją per 4 darbo dienas nuo tos dienos, kada mes gavome mokėjimo užsakymą ir laisvai disponuojamas lėšas. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiant popierinės formos užsakymą, mokėjimo vykdymo procesas truks viena darbo diena ilgiau.

5.8 Pateikdami užsakymą, mes ir jūs galime susitarti, kad užsakymo vykdymas prasidės konkrečią dieną ateityje, kuri nebus ta pati diena, kada sudaryta sutartis.

5.9 Sandorio mokesčiai yra nurodyti mūsų tinklalapyje www.TurboTransfers.com konkretiems pinigų pervedimams, kuriuos mes taip pat nurodome konkretaus valiutos keitimo ir (arba) pinigų pervedimo užsakymo patvirtinime.


6.0 Atšaukimai ir grąžinimai

6.1 Mes negalime pakeisti ar atšaukti mokėjimų, kai mes jau esame davę nurodymus vykdyti mokėjimą elektroniniu būdu ar telefonu.

6.2 Mokėjimai, kuriuos jūs nurodėte mums vykdyti ateityje, gali būti atšaukti iki paskutinės darbo dienos prieš tą dieną, kada turi būti vykdomas mokėjimas. Atšaukimas turi būti pateikiamas elektroniniu paštu arba laišku.

6.3 Sandorių užsienio valiuta atveju gali būti skaičiuojami mokesčiai už bet kokį atšauktą mokėjimą susidarę dėl valiutų kursų svyravimų.

6.4 Jeigu mokėjimo atšaukimo (chargeback) atveju yra pritaikomi mokesčiai, jūs privalote visus juos apmokėti mums.

6.5 Jei jūs prašote mūsų atlikti mokėjimą į sąskaitą Europos ekonominės erdvės banke ir tas bankas patvirtina, kad negavo mokėjimo, mes grąžinsime mokėjimo sumą ir atstatysime padėtį, kuri būtų buvusi, jei mokėjimo užsakymas nebūtų buvęs pateiktas.

6.6 Grąžinimas nevyks, jei mes pateiksime dokumentus įrodančius, kad pinigai buvo gauti gavėjo banke arba jei užsakyme jūs pateikėte klaidingą informaciją. Tokiais atvejais mes dėsime visas pastangas susigrąžinti lėšas ir galime priskaičiuoti jums papildomus mokesčius už tokius veiksmus. Mes jus informuosime apie tokius papildomus mokesčius, o jūs turėsite juos apmokėti mums pareikalavus.

6.7 Jei jūs mūsų prašote atlikti mokėjimą į sąskaitą, esančią ne Europos ekonominės erdvės banke ir bankas negauna lėšų dėl mūsų padarytos klaidos, tuomet mes kompensuosime mokėjimo sumą. Jei mes pateiksime dokumentus įrodančius, kad, įvykdėme visus jūsų užsakyme pateiktus reikalavimus, tai mes dėsime visas pastangas susigrąžinti lėšas ir galime priskaičiuoti jums papildomus mokesčius už tokius veiksmus. Mes jus informuosime apie tokius papildomus mokesčius, o jūs turėsite juos apmokėti mums pareikalavus.


7.0 Vartotojo tapatybės nustatymas ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas

7.1 Mes turime patikrinti savo paslaugų naudotojų asmens tapatybę pagal mūsų patvirtintą pinigų plovimo prevencijos tvarką. Mes galime atidėti užsakymo vykdymą iki tol, kol surinksime visą mums reikalingą informaciją ir patvirtinimus.

7.2 Sudarydami šią sutartį, jūs sutinkate laikytis visų teisės aktų, susijusių su pinigų plovimo prevencija, ir valiutų kontrolės reikalavimų (jeigu tokie taikomi jums ar jūsų gavėjams). Taip pat jūs užtikrinate, kad jūsų pateikta su šia sutartimi susijusi informacija yra teisinga ir tiksli. Jūs taip pat užtikrinate, kad užsakyme pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad nurodytų sumų pervedimas nebus laikomas pinigų plovimo prevencijos bei valiutų kontrolės teisės aktų pažeidimu.

7.3. Siekiant patvirtinti savo tapatybę, Jums reikės pateikti informaciją ir tapatybę patvirtinančius duomenis. Tuo tikslu, teikdami užsakymus, turėsite pateikti prašomą informaciją ir dokumentus. Atkreipiame dėmesį, jog Jūsų pirmasis užsakymas, kurio vertė yra mažesnė nei 1000 EUR, yra laikomas vienkartiniu mūsų teikiamų paslaugų išbandymu ir juo nenumatoma tęsti santykių tam tikrą laikotarpį Pažymime, jog asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją turėsite pareigą pateikti tik Jūsų antrojo užsakymo atveju arba jeigu pirmojo užsakymo suma bus lygi ar viršys 1000 EUR sumą ar sumą kita valiuta, kuri, remiantis galiojančiu valiutos kursu, yra lygi ar viršija 1000 EUR sumą. Aiškumo dėlei paaiškiname, jog nepriklausomai nuo to, kelintą ir kokios vertės užsakymą pateiksite, privalėsite pateikti visa užsakymui būtiną informaciją, užpildant asmens anketą ir pateikiant duomenis, kurie yra būtini užsakymo įvykdymui. Pabrėžiame, jog turime teisę reikalauti pateikti asmens tapatybės dokumento kopiją ir pirmojo užsakymo atveju, jeigu mums kyla įtarimų dėl galimo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.

7.4 Kartais teisėsaugos ir priežiūros organai reikalauja papildomos informacijos apie mūsų klientus ar jų konkrečius sandorius. Patvirtindami šią sutartį, jūs sutinkate teikti tokią informaciją, kurios teisėsaugos ar priežiūros organai gali paprašyti ir (arba) kurią mes privalėsime pateikti apie jus.

7.5 Jūs neatšaukiamai sutinkate, kad mes galime sulaikyti bet kokias mums pervestas pinigų sumas ir (arba) nevykdyti užsakymo, jei taip elgtis mums numato teisės aktai ar nurodo teisėsaugos ar priežiūros organai. Mes neprisiimame atsakomybės už nuo tokių sumų skaičiuojamas palūkanas.

7.6 Neatsižvelgiant į mūsų prašymu pateiktus dokumentus, mes papildomai atliksime jūsų tapatybės patikrinimo veiksmus. Tokių papildomų veiksmų metu mes galime rinkti informaciją apie jūsų kreditinių įsipareigojimų vykdymą, sankcijų (ne)taikymą ir kitos viešai prieinamos informacijos ar mums prieinamų registrų tikrinimą. Teikdami prašymą dėl naudojimosi mūsų paslaugomis, jūs sutinkate, kad mes galėsime atlikti visus patikrinimus, kurie mums atrodo būtini.

7.7 Siekdami efektyviai valdyti riziką ir vykdydami teisės aktų reikalavimus, mes taikome įvairias vidinės kontrolės sistemines priemones, įskaitant limitų taikymą tam tikrų tipų mokėjimams. Tokios priemonės nuolat kinta ir saugumo sumetimais neatskleidžiamos. Internetu vykdomiems sandoriams taikomi mūsų nustatytos didžiausios ir mažiausios pervedimo vertės ribos ir mes pasiliekame sau teisę paprašyti daugiau informacijos, prieš priimdami vykdymui jūsų užsakymą.


8.0 Įsipareigojimai

8.1 Mes neatsakome už jokius jūsų patirtus nuostolius ar išlaidas, kai tai atsitinka dėl šių priežasčių:

(a) mes neveikiame pagal jūsų nurodymus dėl šioje sutartyje išdėstytų priežasčių;

(b) užsakyme pateikta informacija yra neteisinga; ar

(c) mes negalime vykdyti nurodymų dėl priežasčių, kurių negalime kontroliuoti. Tam priskiriami kompiuterių, elektroninės įrangos, techninės ir programinės įrangos, mokėjimo sistemų gedimai arba trečiųjų šalių ar atstovų veiksmai ir neveikimas.

8.2 Mes neatsakome už mokėjimus, kurie buvo atlikti jums elgiantis nesąžiningai.

8.3 Mes jokiais būdais nebūsime atsakingi už jūsų verslo, reputacijos, galimybių ar galimo pelno praradimą bei nuostolius, kurių mes negalėjome pagrįstai numatyti tuo metu, kai mums davėte nurodymus.

8.4 Kai jūs manote, kad mes atlikome pavedimą neteisingai arba be jūsų leidimo, jūs privalote skubiai, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pinigų pervedimo informuoti mus. Jei jūs mūsų neinformuosite per 12 mėnesių terminą, mes nebūsime už tai atsakingi.


9.0 Informavimas apie pakeitimus

9.1 Mes galime keisti šios sutarties sąlygas, pavyzdžiui, kad ši sutartis atitiktų teisės aktų reikalavimus, arba pasikeitus rinkos sąlygoms.

9.2 Jei mes keisime sąlygas, mes tai darysime raštu ir jus informuosime elektroniniu paštu ir (arba) paštu, ir (arba) savo tinklalapyje patalpinsime pranešimą. Mes taip pat jus informuosime apie datą, nuo kada tokie pakeitimai įsigalioja (toliau – „Įsigaliojimo data“). Įsigaliojimo data bus ne ankščiau kaip po 2 mėnesių nuo tos dienos, kada mes jus informuosime apie pakeitimą. Įvesti šių sąlygų pakeitimai dažniausiai taikomi sutartims, kurios yra sudaromos po įsigaliojimo datos, tačiau taip pat galioja ir sutartims, sudarytoms iki įsigaliojimo datos, kai mes galime tai daryti pagal galiojančius teisės aktus. Bus laikoma, kad jūs sutikote su sąlygų pakeitimais, išskyrus, kai jūs mus informuojate, kad nesutinkate iki įsigaliojimo datos. Tai neturi įtakos jūsų teisei nedelsiant nutraukti sutartį iki įsigaliojimo datos be jokių mokesčių.


10.0 Sutarties pasibaigimas

10.1 Šios sąlygos taikomos visoms sutartims iki kada bet kuri šalis nutraukia sutartį. Kiekviena sutartis pasibaigia savaime, kai yra įvykdomas valiutos keitimas ir jei jūs mums nurodote vykdyti pinigų pervedimą – kai mes įvykdome pinigų pervedimą.

10.2 Jūs galite nutraukti šią bendrąją sutartį bet kada, tereikia jums mus apie tai informuoti raštu. Jau sudarytos sutartys išlieka galioti.

10.3 Mes galime nutraukti šią bendrąją sutartį bet kada, apie tai pranešę jums raštu. Atkreipiame dėmesį, kad tai neįtakoja mūsų teisės atsisakyti priimti bet kurį kitą užsakymą, susijusį su bet kuria atskira sutartimi.


11.0 Įgaliojimai, pareiškimai ir garantijos

11.1 Jūsų atstovas, kuris pateikia užsakymus ir pasirašo užsakymo patvirtinimus, turi mums pateikti parašo pavyzdį paraiškos formoje arba atskirai suderintame kitame dokumente. Jūsų atstovas gali būti keičiamas pašalinant esamus ar pridedant naujus atstovus.

11.2 Jūsų atstovo pateikti užsakymai sukuria teisinį įsipareigojimą ir gali būti panaudoti teisiniuose ginčuose.


12.0 Papildomos nuostatos

12.1 Sudarydami šią sutartį, jūs suteikiate mums teisę pasitelkti trečiąsias šalis, kurios mums padeda teikti paslaugas. Jei mes negalime suteikti paslaugos dėl techninių trečiosios šalies sutrikimų, mes visais tinkamais būdais stengsimės pataisyti tokį nenumatytą atvejį.

12.2 Jei mes nuspręsime iškart nepasinaudoti kokiomis nors mūsų teisėmis jūsų atžvilgiu, tai nepanaikina mūsų teisės pasinaudoti jomis ateityje.

12.3 Šios sąlygos ir visi ginčai, kilę dėl mūsų paslaugų ar su jomis susiję, bus aiškinami ir sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, o kiekviena šalis neatšaukiamai pripažįstą Lietuvos Respublikos teismų jurisdikciją. Ši nuostata galioja neatsižvelgiant į tai, ar jūs gyvenate, ar vykdote verslą su mumis bet kurioje kitoje pasaulio vietoje.

12.4 Jei kuri nors sutarties dalis tampa netaikytina, neteisėta ar negaliojančia kurioje nors kitoje jurisdikcijoje, tuomet ta konkreti sutarties dalis atskiriama nuo pagrindinės sutarties, tačiau likusios sutarties nuostatos ir tolia lieka galiojančios ir yra vykdytinos.

12.5 Mes galime jums teikti informaciją, bet neteiksime jums jokių rekomendacijų dėl siūlomos sutarties naudos ar kitais klausimais. Prieš sudarydami sutartį, jūs turite savarankiškai ir vadovaudamiesi sveiku protu bei savo patarėjų rekomendacijomis, jei jums jų reikia, įvertinti, ar sutartis jums yra tinkama. Bet kuri jūsų su mumis sudaroma sutartis aiškiai reikalauja, kad bet kokia iš mūsų gauta informacija (raštiška ar žodine) neturi būti laikoma patarimu ar rekomendacija sudaryti šią sutartį.

12.7 Nepažeidžiant 12.8 ir 12.9 straipsnių nuostatų jūs atsakote iki 150 eurų suma už visus nuostolius, kurie atsirado dėl neteisėto pinigų pervedimo:

(a) naudojant prarastą ar pasisavintą slaptažodį; ar

(b) kai mokėtojas neapsaugojo slaptažodžių nuo neteisėto pasisavinimo.

12.8 Jūs atsakote už visus nuostolius, patirtus dėl neteisėto valiutos keitimo arba pinigų pervedimo, kai jūs veikėte apgaulingai ar sąmoningai arba dėl didelio aplaidumo pažeidėte 12.6 paragrafo reikalavimus.

12.9 Jūs neatsakote už nuostolius, susijusius su neteisėtu slaptažodžio naudojimu po to, kai mus informavote apie slaptažodžio praradimą, išskyrus, kai jūsų veiksmai buvo apgaulingi. Sužinoję apie neteisėtą ar netinkamai atliktą mokėjimą, jūs privalote mus nedelsdami informuoti apie bet kokią neteisėtą ar klaidingą mokėjimo operaciją.

12.10 Jei tarp šių sąlygų ir kitų sutarčių nuostatų yra neatitikimų, pirmenybė teikiama šių sąlygų nuostatoms.

12.11 Jūsų užsakyme ir mūsų patvirtinime (kiekvienas turi būti patvirtintas mūsų užsakymo patvirtinimu) nurodyta informacija bei šios sąlygos sudaro visą sutartį, sudarytą tarp mūsų ir jūsų. Jokie kiti aptarimai, telefoniniai pokalbiai, elektroninis susirašinėjimas, dokumentai ar medžiaga nėra šios sutarties dalys. Jokie kita forma jūsų siunčiami užsakymai, užsakymų patvirtinimai ar sąlygos nekeičia sutarties. Sutarčiai galioja tik tos garantijos, kurias aiškiai mes suteikiame ir nurodome jums šiose sąlygose. Sudarydami sutartį, jūs sutinkate, kad nepasikliaujate jokiais pareiškimais, garantijomis, patikinimais ar teiginiais (neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip išdėstytais), išskyrus tuos, kurie aiškiai nurodyti šiose sąlygose, ir neturite teisių ar priemonių, kurias galėtumėte panaudoti šių garantijų, užtikrinimų ar teiginių atžvilgiu. Jūs bet kada galite pareikalauti šios sutarties kopijos.

12.12 Niekas šiose sąlygose nesukuria bendros jungtinės ar bet kokios kitos formos bendros veiklos santykio tarp šios sutarties šalių, taip pat nesudaro pagrindo laikyti, kad viena šalis yra kitos šalies agentas ir nesuteikia jokiai šaliai teisės prisiimti bet kokių įsipareigojimų kitos šalies naudai.

12.13 Tik jūs ir mes turime teises, įsipareigojimus ar teises pagal šią sutartį ir jokia trečioji šalis negali pasinaudoti jokiomis teisėmis arba imtis veiksmų pagal šią sutartį.

12.14 Mes esame jums atsakingi tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, kurią mes sukėlėme jums ar jūsų turtui. Jokiais atvejais mes neatsakome jums ar trečiajai šaliai už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri pagal galiojančius įstatymus yra laikoma pasekmine ar netiesiogine.

12.15 Užsienio valiutos keitimo kursas gali keistis atsižvelgiant į svyravimus, kurių mes ar koks nors tarpininkas negalime valdyti. Anksčiau įvykę užsienio valiutos keitimo kurso svyravimai ir pokyčiai neturi būti laikomi būsimų svyravimų ir pokyčių rodikliais.

12.16 Mes stengiamės užtikrinti, kad mūsų tinklalapis būtų pasiekiamas visą parą ir kad su mumis būtų galima susisiekti telefonu įprastomis darbo valandomis arba tokiu laiku, kuris nurodytas mūsų tinklalapyje, tačiau mes neatsakome, jei dėl kokios nors priežasties tinklalapis yra nepasiekiamas kažkokiu konkrečiu metu ar telefono ryšys nutrūksta.

12.17 Šios ir buvusios Bendrųjų sąlygų versijos yra skelbiamos mūsų tinklalapyje www.turbotransfers.com/naudojimosi-salygos-ir-taisykles. Mes galime pateikti sąlygų vertimus į kitas kalbas. Jei sąlygos yra išverčiamos į kitas kalbas esant neatitikimų Lietuviškai versijai teikiama pirmenybė. Kai jūs pateikiate prašymą sudaryti sutartį per mūsų tinklalapį, elektroniniu paštu ar pasirašydami popierinę užsakymo formą, jūs patvirtinate, kad sutinkate su visomis bendrosiomis sąlygomis, kuriomis vadovaudamiesi mes teikiame savo paslaugas.


13.0 Asmens duomenų apsauga

13.1. Patvirtiname, jog gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jūsų teisę į teisėtą jūsų asmens duomenų apdorojimą ir apsaugą. Mes jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Privatumo politika, kuri yra neatsiejama šių sąlygų dalis ir yra paskelbta mūsų interneto svetainėje.


14.0 Nusiskundimai dėl mūsų paslaugų

14.1 Jūsų nuomonė apie mūsų paslaugas yra mums labai svarbi. Mes sukūrėme vidaus tvarką, pagal kurią nagrinėjame visus nusiskundimus, kurios gauname. Dėl skundų nagrinėjimo tvarkos jūs galite su mumis susisiekti elektroniniu paštu info@TurboTransfers.com arba paštu E. Ožeškienės g. 15 LT-44254 Kaunas, Lietuva.

14.2 Mes jums atsakysime (arba atsiųsime raštą su paaiškinimu, kodėl mes negalėjome jums duoti galutinio atsakymo) į bet kokį nusiskundimą per 10 dienų nuo jo užregistravimo. Šios bendrosios sąlygos galioja nuo 2020m. liepos mėn. 13 d.


Klientų skundų nagrinėjimo procesas